Cenník

V zmysle zákona č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovaných služieb v Dennom stacionári

Suma úhrady za sociálnu službu sa určuje na deň a fyzickú osobu:

Odborné činnosti: 0,00 €/ 1 deň

Obslužné činnosti: 2,80 €/ 1 deň
Obslužné činnosti pri uzatvorení zmluvy s klientom pre poskytnutie troch jedál (desiata 0,50€, obed 2,30€, olovrant 0,50€) 

Ďalšie činnosti: 0,70 €/ 1 deň

Výšku sumy a úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby, teda podľa skutočného počtu dni v príslušnom mesiaci

Úhradu za poskytovanú sociálnu službu je prijímateľ povinný platiť v hotovosti v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom sa poskytuje sociálna služba, najneskôr do 10. dňa mesiaca.

Cenník platný a účinný od 01.03.2020

Poskytovaných služieb v Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

I. Platba za pobyt v zariadení:

Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – 10,00 – eur. / deň
Upratovanie, pranie , žehlenie, údržba bielizne a šatstva – 0, 50, – eur. / deň

II. Platba za stravu:

racionálna / šetriaca: 8,20 – eur. / deň

Raňajky: 2,00, – eur. / deň
Desiata: 0,50, – eur. / deň
Obed: 3,00, – eur. / deň
Olovrant: 0,50, – eur. / deň
Večera: 2,20, – eur. / deň

 diabetická: 8,70, – eur. / deň

Raňajky: 2,00, – eur. / deň
Desiata: 0,50, – eur. / deň
Obed: 3,00, – eur. / deň
Olovrant: 0,50, – eur. / deň
Večera: 2,20, – eur. / deň
Druhá večera: 0,50, – eur. / deň.

III.  Platba za iné činnosti:  2,00, – eur. / deň

Celková úhrada za deň je :

Dvojlôžková izba – racionálna / šetriaca: 20,70, – eur. / deň 

Dvojlôžková izba – diabetická / 21,20, – eur. / deň 

 

Cenník platný a účinný od 01.12.2020